Prywatność

dla Domeny fido-and-fluffy.com

Fido & Fluffy IconJesteśmy zobowiązani prawnie do poinformowania Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych oraz Twoich praw związanych z ochroną danych. Terminy „dane osobowe” i „przetwarzanie” są używane zgodnie z definicjami podanymi w art. 4 RODO (GDPR).

Zwracamy uwagę, że w przyszłości możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, zwłaszcza w miarę rozwoju naszej strony internetowej, wprowadzania nowych technologii lub w przypadku zmian w ramach prawnych lub istotnych orzecznictwa. Rekomendujemy regularne przeglądanie Polityki Prywatności oraz zachowanie kopii dla swoich dokumentów.

Zakres zastosowania

Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej www.fido-and-fluffy.com (Sekcja I), a także wszystkich klientów i dostawców firmy Pixelfant e.K. (Sekcja II). Dodatkowo, polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z naszą obecnością na platformach mediów społecznościowych (Sekcja III). Nie dotyczy ona żadnych powiązanych witryn lub obecności online naszych lub innych dostawców.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych/ Administrator danych

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych/administratorem danych w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem o ochronie danych jest:

Pixelfant e.K.
Weserberglandstraße 29
48527 Nordhorn
Niemcy

Tel.: +49 5921 850 803 9
E-Mail: [email protected]

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących Ciebie, a Ty możesz skorzystać z tych praw w sposób opisany poniżej:

 • Prawo do informacji: Możesz żądać informacji na podstawie artykułu 15 RODO dotyczących Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas.
 • Prawo do poprawiania: Jeśli informacje dotyczące Ciebie są nieprawidłowe (lub już nieaktualne), możesz żądać poprawienia na podstawie artykułu 16 RODO. Jeżeli Twoje dane są niekompletne, możesz również żądać ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych: Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie artykułu 17 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Na podstawie artykułu 18 RODO, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przeprowadzanego na podstawie artykułu 6, ustęp 1, punkt e) lub punkt f) RODO, zgodnie z artykułem 21, ustępem 1, RODO. W takim przypadku przerwiemy przetwarzanie Twoich danych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, zwłaszcza jeśli celem przetwarzania jest dochodzenie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych (patrz artykuł 21, ustęp 1, RODO). Ponadto, na podstawie artykułu 21, ustęp 2, RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie w celach marketingu bezpośredniego, a to samo dotyczy wszelkiego profilowania, o ile jest związane z powyższym marketingiem bezpośrednim. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wskazujemy Twoje prawo sprzeciwu w związku z odpowiadającym mu przetwarzaniem.
 • Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, to zgodnie z artykułem 7, ustęp 3, RODO przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać osobiste dane dotyczące Ciebie – które dostarczyłeś nam – w strukturalnym, obecnie przetwarzalnym i maszynowo odczytywalnym formacie („przenoszenie danych”), wraz z prawem do przekazania tych danych innemu administratorowi danych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 20 ust. 1 lit. a i b RODO.

Możesz korzystać z swoich praw, kontaktując się z danymi kontaktowymi wymienionymi w sekcji „Administrator danych”.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego według art. 77 RODO, wybranego przez Ciebie.

I. Korzystanie z naszej strony internetowej

1. Szczegóły dostępu

Zasady stanowią, że możesz odwiedzać naszą stronę internetową – wyłącznie w celu uzyskania informacji – bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Podczas odwiedzania poszczególnych stron witryny w celu uzyskania informacji, zostaną ujawnione jedynie dane kontaktowe naszego dostawcy usług hostingowych, umożliwiające wyświetlenie strony internetowej. W tym kontekście przetwarzane są następujące dane:

 • Rodzaj przeglądarki/wersja przeglądarki,
 • Wykorzystany system operacyjny,
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki,
 • Data i godzina dostępu,
 • Adres IP,
 • Treść żądania (konkretna strona internetowa),
 • Status dostępu/kod statusu HTTP,
 • URL poprzedniego źródła (poprzednio odwiedzona strona internetowa),
 • Informacja, czy wizyta była udana,
 • Ilość przesłanych danych,
 • Różnica strefy czasowej względem GMT.

Tymczasowe przetwarzanie tych danych jest niezbędne do umożliwienia funkcjonowania odwiedzania strony internetowej i dostarczenia jej na Twoje urządzenie. Dane dostępowe nie są używane do identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie są łączone z innymi źródłami danych. Dodatkowe przechowywanie w plikach dziennika jest dokonywane w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy polegają na zapewnieniu funkcjonalności, integralności i bezpieczeństwa strony internetowej.

2. Pliki cookie i inne funkcje

Na naszej stronie internetowej używane są pliki cookies oraz inne funkcje, które przetwarzają informacje o terminalach i dane osobowe naszych użytkowników. Niektóre z nich są niezbędne („cookies niezbędne”), podczas gdy inne pełnią funkcję włączania elementów zewnętrznych, analizy statystycznej, przypisywania do firm lub pomiaru zasięgu.

2.1 Ustawienia ochrony danych

Na naszej stronie internetowej zastosowaliśmy narzędzie zarządzania zgodnością, które umożliwia uzyskanie zgody na używanie plików cookie lub podobnych funkcji. Za pomocą „Ustawień prywatności” możesz wyrazić lub odmówić zgody na konkretne funkcje naszej strony internetowej, takie jak integracja zewnętrznych elementów, analiza statystyczna i pomiar odbiorców. Masz możliwość zaakceptowania wszystkich funkcji („Akceptuj wszystko”) lub zezwolenia tylko na niezbędne pliki cookie („Akceptuj niezbędne pliki cookie”). Możesz również wyrazić zgodę na określone cele lub funkcje indywidualnie. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie zmienić. Narzędzie zarządzania zgodnością umożliwia kontrolę nad ustawieniami plików cookie i podobnych funkcji oraz dostosowanie preferencji podczas korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzane są wówczas dane osobowe i informacje o używanych urządzeniach.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem polegają na przechowywaniu ustawień i preferencji użytkowników dotyczących używania plików cookie i innych funkcji. Ustawienia użytkownika są przechowywane za pomocą pliku cookie o okresie ważności jednego roku. Po upływie okresu przechowywania zostanie ponownie poproszona o zgodę. Wtedy ponownie zostaną przechowywane ustawienia użytkownika na ten okres.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung liegen in der Speicherung der Nutzereinstellungen und Präferenzen in Bezug auf den Einsatz von Cookies und weiteren Funktionalitäten. Die Speicherung der Nutzereinstellungen erfolgt über einen Cookie, welcher eine Speicherdauer von einem Jahr hat. Nach Ablauf der Speicherdauer erfolgt eine erneute Abfrage der Zustimmung. Die vorgenommenen Nutzereinstellungen werden dann erneut für diesen Zeitraum gespeichert.

2.2 Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są wymagane do podstawowych funkcji strony internetowej. Zapewniają one poprawne działanie strony. Na naszej stronie internetowej przechowywane są niezbędne pliki cookie o następujących celach:

 • Dane logowania: Ten plik cookie to standardowa sesyjna wersja magnolii. Po zalogowaniu użytkownika zostanie przechowany identyfikator sesji. Dzięki temu zalogowany użytkownik może być rozpoznany i uzyska dostęp do chronionych obszarów.
   
 • Wybór zgody na pliki cookie: Obejmuje to wybrane ustawienia ochrony danych.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem dotyczą dostarczenia wyżej wymienionych szczególnych funkcjonalności, aby korzystanie ze strony było bardziej atrakcyjne i skuteczne. Możesz zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania. Prawo sprzeciwu przysługuje ci z powodów wynikających z twojej szczególnej sytuacji. Możesz zapobiec przetwarzaniu danych opartych na plikach cookie w następujący sposób: poprzez dezaktywację, ograniczenie lub usunięcie plików cookie w ustawieniach oprogramowania przeglądarki lub przez otwarcie trybu „prywatnego” w używanej przeglądarce.

Borlabs Cookie

Dla zgody na pliki cookie korzystamy z wtyczki WordPress firmy Borlabs (https://borlabs.io/borlabs-cookie/). Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie.

Wordfence

Na tej stronie internetowej zastosowaliśmy oprogramowanie Wordfence. Dostawcą jest Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (zwane dalej „Wordfence”).

Wordfence jest używane do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi atakami cybernetycznymi. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, dzięki czemu Wordfence może porównać swoje bazy danych z dostępem na naszej stronie internetowej i zablokować go w razie potrzeby.

Użycie Wordfence opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznej ochronie swojej strony przed atakami cybernetycznymi. Jeżeli zostało poproszone o zgodę, przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Przekazanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych Komisji Europejskiej. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

2.3 Analiza statystyczna

Google Analytics

W celu optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z zainteresowaniami użytkowników, korzystamy z usługi „Google Analytics”, narzędzia do analizy statystycznej udostępnionego przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. „Google Analytics” wykorzystuje „pliki cookie” (patrz sekcja „Pliki cookie” powyżej), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie „Google” przetwarza informacje generowane na temat korzystania z naszej strony internetowej za pośrednictwem Twojego urządzenia, takie jak dostęp do określonej strony internetowej, oraz przetwarza dane wymienione w sekcji „Korzystanie z naszej strony internetowej”, w tym adres IP, informacje o przeglądarce, poprzednio odwiedzoną stronę internetową, datę i godzinę żądania serwera, w celu przeprowadzenia analizy statystycznej korzystania ze strony internetowej. Może również ustalić, czy różne urządzenia należą do Ciebie lub Twojego gospodarstwa domowego. Ta strona internetowa korzysta z „Google Analytics” z rozszerzeniem „anonymizeIp()”, które przetwarza adresy IP w skróconej formie, aby znacznie utrudnić identyfikację. Według informacji „Google”, adres IP jest skracany przed przesłaniem w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer „Google” w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W naszym imieniu „Google” przetwarza te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, jak szczegółowo wskazano. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w tych celach nie jest łączony z innymi danymi pochodzącymi od „Google”. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. „Google” może również przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych. Nie ma decyzji o adekwatności Komisji Europejskiej dotyczącej transferu danych do Stanów Zjednoczonych; podstawą prawną dla transferu do Stanów Zjednoczonych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane związane z „Google Analytics” będą usuwane najpóźniej po czternastu miesiącach. Więcej informacji na temat ochrony danych w „Google” można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie i transfer do krajów trzecich, przesuwając przełącznik w sekcji „Ustawienia” w ustawieniach prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzenia, statystycznych i innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie ani nie wykonuje samodzielnej analizy. Służy wyłącznie do zarządzania i wdrażania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Jednak Google Tag Manager gromadzi adres IP, który może być również przekazywany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Używanie Google Tag Manager jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w szybkim i łatwym integrowaniu i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

2.4 Marketing

Google Ads Conversion

Korzystamy z usługi „Google Ads” świadczonej przez „Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001), w celu promowania naszych atrakcyjnych ofert za pomocą mediów reklamowych (dawniej znanych jako „Google AdWords”) na zewnętrznych stronach internetowych. Analizując szczegóły zgromadzone z kampanii reklamowych, możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności poszczególnych działań reklamowych. Te działania reklamowe są dostarczane przez „Google” za pośrednictwem „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie „serwerów reklamowych”, które umożliwiają pomiar określonych parametrów dotyczących pomiaru zasięgu, takich jak pojawienie się reklam lub kliknięcia dokonane przez użytkownika. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę „Google”, na Twoim urządzeniu zostanie zapisane „cookie” przez „Google Ads”. Za pomocą plików cookie „Google” przetwarza informacje generowane z Twojego urządzenia dotyczące interakcji z naszymi materiałami reklamowymi (wyświetlanie określonej strony internetowej lub kliknięcie w promocję/reklamę) oraz dane wspomniane w sekcji „Wykorzystanie naszej strony internetowej”, w szczególności dotyczące Twojego adresu IP, szczegółów przeglądarki, wcześniej odwiedzanej strony internetowej oraz daty i czasu żądania do serwera – w celu analizy i wyświetlania pomiaru zasięgu naszych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia należą do Ciebie lub Twojego gospodarstwa domowego. Zgodnie z narzędziem marketingowym, Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze „Google”, „Google” może przypisać Twoją wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w usłudze „Google” i nie jesteś zalogowany, dostawca może poznać Twój adres IP i przetwarzać go. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne w celu oceny skuteczności naszych mediów reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W pewnym stopniu „Google” przetwarza również dane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o przekazanie danych do Stanów Zjednoczonych, nie ma decyzji o adekwatności ze strony Komisji Europejskiej; podstawą prawną przekazu (danych) do Stanów Zjednoczonych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Okres przechowywania danych przez „Google” wynosi maksymalnie 24 miesiące. Więcej informacji na temat ochrony danych i okresu przechowywania przez „Google” można znaleźć pod adresem: policies.google.com/privacy. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych do państw trzecich, przywracając ustawienia kontrolera w narzędziu zgody w sekcji „Ustawienia„. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Google AdSense

Nasza strona korzysta z usługi Google AdSense. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense jest wykorzystywany do integracji reklam i korzysta z plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, jak opisano powyżej. Google AdSense wykorzystuje również piksele śledzące, które są niewidocznymi grafikami umożliwiającymi analizę ruchu odwiedzających naszą witrynę.

Informacje generowane przez pliki cookie i piksele śledzące są przesyłane i przechowywane na serwerach Google. Serwery te znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jednak Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi, które masz zapisane.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operatorzy witryny mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej witryny i reklam.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej możesz monitorować, ograniczać lub blokować ustawianie plików cookie. Wyłączenie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej witryny. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

Amazon Affiliate program

Jako uczestnik programu partnerskiego Amazon EU, na naszej stronie internetowej zamieszczono linki do Amazon.de, dzięki którym możemy zarabiać opłaty reklamowe.

Amazon EU wykorzystuje pliki cookie do rozpoznania, że kliknięto link partnerski na naszej stronie internetowej oraz do śledzenia pochodzenia zamówień. Przechowywanie tych opisanych wyżej plików cookie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość wynagrodzenia partnerskiego można ustalić jedynie przy użyciu tych plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych przez Amazon, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

Awin Affiliate program

Podczas odwiedzania tej strony internetowej przetwarzane są dane osobowe. Przetwarzane kategorie danych obejmują dane dotyczące korzystania z witryny i rejestrowanie kliknięć na poszczególne elementy. Celem przetwarzania jest analiza zachowań użytkowników, ocena skuteczności działań marketingowych w internecie oraz automatyczny wybór reklam online na innych platformach w oparciu o zachowanie użytkownika za pomocą licytacji w czasie rzeczywistym. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane są przekazywane niezależnemu administratorowi AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy (https://www.awin.com/). Podstawą prawną przekazu danych do AWIN AG jest Państwa zgoda na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Okres przetwarzania różni się i kończy się wraz z zakończeniem celu przetwarzania.

Advanced Ads

Advanced Ads to wtyczka WordPress z Niemiec służąca do zarządzania reklamami.

Advanced Ads nie przekazuje żadnych danych odwiedzających dostawcy ani jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Użycie Advanced Ads opiera się na naszym uzasadnionym interesie w integracji reklam na naszej stronie internetowej w celu jej finansowania. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Advanced Ads GmbH, Schuhhagen 1, 17489 Greifswald, [email protected]

Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod adresem: https://wpadvancedads.com/privacy-policy/

Zoho

Na tej stronie używamy Zoho CRM. Dostawcą jest Zoho Corporation Pvt. Ltd., Estancia IT Park, Plot No. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, Indie (zwane dalej „Zoho CRM”).

Zoho CRM umożliwia nam zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami, kontaktami klientów oraz organizowanie procesów sprzedaży i komunikacji. Używanie systemu CRM umożliwia nam również analizowanie i optymalizowanie naszych procesów związanych z klientami. Dane klientów przechowywane są na serwerach Zoho CRM. Szczegóły na temat funkcji Zoho CRM można znaleźć tutaj: https://www.zoho.com/crm/help/getting-started/key-features.html.

Używanie Zoho CRM opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacją. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Przekazywanie danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Zoho CRM, aby uzyskać więcej informacji: https://www.zoho.com/privacy.html i https://www.zoho.com/gdpr.html.

Umowa przetwarzania danych: Podpisaliśmy umowę przetwarzania danych z Zoho CRM. Jest to umowa prawno-wymagana, która zapewnia, że Zoho CRM przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko na nasze polecenie i zgodnie z RODO.

2.5 Zewnętrzne treści

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi „Google Maps” świadczonej przez „Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001) w celu wyświetlania map i/lub fragmentów map, co umożliwia łatwe korzystanie z funkcji mapy na stronie internetowej. W wyniku odwiedzenia witryny, „Google” otrzymuje informację, że wybrałeś odpowiednią podstronę na naszej stronie. W pewnym zakresie dane, o których mowa w sekcji „Wykorzystanie naszej witryny” i „ciasteczka”, są przekazywane do „Google”. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy „Google” udostępniło konto użytkownika, na którym jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika w ogóle. Gdy jesteś zalogowany/a w „Google”, Twoje dane są bezpośrednio przypisywane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przypisane do „Google”, musisz się wylogować przed aktywowaniem odpowiedniego przycisku. „Google” przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i przetwarza je – niezależnie od istnienia konta użytkownika w „Google” – w celach reklamowych, badawczych i/lub do celów ukierunkowanego konfigurowania swojej witryny. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W pewnym zakresie „Google” przetwarza również dane w USA. W przypadku przekazywania danych do USA, nie ma decyzji o adekwatności Komisji Europejskiej; podstawą prawną przekazywania danych do USA jest wyrażona przez Ciebie zgoda na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania przez dostawcę wtyczki oraz okresu przechowywania danych w „Google Maps”, odwiedź www.google.de/intl/pl/policies/privacy. Można w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych do państwa trzeciego, resetując kontroler w „Ustawieniach” narzędzia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

YouTube

Na stronie internetowej korzystamy z wtyczek platformy wideo „YouTube.de” i/lub „YouTube.com”, usługi świadczonej przez YouTube LLC (adres siedziby: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; dalej nazywane „YouTube”), dla której odpowiedzialnym podmiotem/administratorem danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych, jest „Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001). Naszym celem jest również zamieszczanie na naszej stronie treści wizualnych („filmy”), które opublikowaliśmy na „YouTube.de” i/lub „YouTube.com”. Podczas korzystania z funkcji odtwarzania następuje również przetwarzanie informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu (np. adres IP). Filmy są zamieszczane w „trybie rozszerzonego zabezpieczenia danych”, tj. żadne dane dotyczące Ciebie jako użytkownika nie są przesyłane do „YouTube”, jeśli nie odtwarzasz filmów. Podczas odtwarzania filmów na naszej stronie „YouTube” zostanie poinformowany, że wybrałeś odpowiednią podstronę naszej witryny. W pewnym zakresie dane, o których mowa w sekcji „Wykorzystanie naszej witryny”, są przekazywane do „Google”. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy „YouTube” udostępnił konto użytkownika, na którym jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika w ogóle. Gdy jesteś zalogowany/a w „Google”, Twoje dane są bezpośrednio przypisywane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przypisane do „YouTube”, musisz się wylogować przed aktywowaniem odpowiedniego przycisku. „YouTube” przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i przetwarza je – niezależnie od istnienia konta użytkownika w „Google” – w celach reklamowych, badawczych i/lub do celów ukierunkowanego konfigurowania swojej witryny. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W pewnym zakresie „Google” przetwarza również dane w USA. W przypadku przekazywania danych do USA, nie ma decyzji o adekwatności Komisji Europejskiej; podstawą prawną przekazywania danych (do USA) jest zgoda udzielona na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez „YouTube” oraz okresu przechowywania danych przez „YouTube”, odwiedź stronę policies.google.com/privacy. Można w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, zgłaszając to nam (patrz dane kontaktowe w sekcji „Odpowiedzialny podmiot/administrator danych”) lub resetując kontroler w „Ustawieniach” narzędzia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Kontakt z naszą firmą

Podczas kontaktowania się z naszą firmą, na przykład poprzez e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, przetwarzane będą przez nas dane osobowe, które nam przekazujesz, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie ważnego adresu e-mail oraz wiadomości jest obowiązkowe w celu przetwarzania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. W momencie przesłania wiadomości do nas, przetwarzany jest również Twój adres IP, data i godzina przesłania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy. Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy wyłącznie do obsługi kontaktu, co stanowi również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Inne dane przetwarzane podczas przesyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania nadużyciom formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie będą ujawniane osobom trzecim. Usuwamy dane zebrane w tym kontekście, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie w celu spełnienia obowiązków przechowywania wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeśli jest to konieczne.

Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy sytuacji wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. Możesz przesłać nam swoje sprzeciw korzystając z informacji kontaktowych podanych w sekcji „Administrator danych„.

4. Biuletyn

Masz możliwość zapisania się na nasz biuletyn e-mailowy na stronie internetowej, za pomocą którego regularnie będziemy wysyłać Ci informacje na temat następujących treści:

 • Informacje o produktach
 • Zaproszenia na wydarzenia, targi lub webinary
 • Ogólne informacje na temat oferty Fido & Fluffy (fido-and-fluffy.com)

Aby zapisać się na nasz biuletyn, wymagany jest ważny adres e-mail. Jeśli możesz zapisać się na dodatkowe biuletyny na dowolnej z naszych stron internetowych (np. dotyczące ofert pracy), otrzymasz dodatkowe informacje na temat treści biuletynu na odpowiednim miejscu. Rejestracja na nasz biuletyn e-mailowy odbywa się w procesie podwójnego potwierdzenia. Po wprowadzeniu danych oznaczonych jako obowiązkowe, wyślemy Ci e-mail na podany adres e-mail, prosząc o wyraźne potwierdzenie subskrypcji biuletynu (poprzez kliknięcie linku potwierdzającego). Zapewnia to, że faktycznie chcesz otrzymywać nasz biuletyn e-mailowy. Jeśli potwierdzenie nie zostanie otrzymane w ciągu 24 godzin, zablokujemy przesłane nam informacje i automatycznie usuniemy je po maksymalnie jednym miesiącu. Po potwierdzeniu przetwarzamy adres e-mail i ewentualne inne dobrowolnie podane dane odbiorcy w celu wysyłki naszego biuletynu e-mailowego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usuwamy te dane po zrezygnowaniu z biuletynu.

Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość (szczegóły kontaktowe znajdują się w sekcji „Odpowiedzialny”) lub korzystając z linku do wypisania się podanego w biuletynie. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

W momencie zapisu przetwarzamy również Twój adres IP, czas rejestracji biuletynu i czas potwierdzenia w celu udokumentowania Twojej subskrypcji biuletynu i zapobieżenia nadużyciom Twoich danych osobowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest zapobieganie oszustwom. Usuwamy te dane najpóźniej po zakończeniu subskrypcji biuletynu.

Ponadto, podczas wysyłania biuletynu, analizujemy wskaźniki otwarcia i kliknięć w nasze wiadomości. W tym celu wysyłane e-maile zawierają web beacony lub piksele śledzące, które są plikami obrazkowymi jednego piksela osadzonymi również na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie odbywa się w celu analizowania zachowania czytelników naszych biuletynów. Określamy, kiedy czytasz nasze biuletyny, na które linki klikasz i na podstawie tych informacji wywnioskowujemy zainteresowania naszych klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszymi uzasadnionymi interesami w tym przetwarzaniu są pomiar zasięgu, przeprowadzanie analiz statystycznych naszych biuletynów i optymalizacja naszej reklamy e-mailowej. Informacje są przetwarzane tak długo, jak długo jesteś zapisany do biuletynu. Po wypisaniu się przetwarzamy dane wyłącznie na cele statystyczne i anonimowe.

Chcielibyśmy poinformować, że masz prawo sprzeciwić się otrzymywaniu bezpośredniej reklamy i przetwarzaniu w celu bezpośredniej reklamy w dowolnym momencie, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji według stawek podstawowych. Masz ogólne prawo sprzeciwu bez podawania przyczyn (art. 21 ust. 2 RODO). Aby skorzystać z tego prawa, kliknij link do wypisania się w odpowiedniej wiadomości e-mail lub wyślij swoje zastrzeżenie na podane w sekcji „Odpowiedzialny” dane kontaktowe.

5. Hosting

Hostujemy treść naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG

Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp

W odniesieniu do szczegółów prosimy zapoznać się z polityką prywatności Mittwalda: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Korzystanie z usług Mittwalda opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Posiadamy uzasadniony interes w zapewnieniu niezawodnej prezentacji naszej strony internetowej. Jeśli uzyskano zgodę, przetwarzanie opiera się wyłącznie na Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TTDSG), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. identyfikacji urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Umowa przetwarzania danych

Podpisaliśmy umowę przetwarzania danych (DPA) dotyczącą korzystania z wymienionej usługi. Jest to prawem wymagany kontrakt, który zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

6. Social Media

Nie używamy żadnych „wtyczek mediów społecznościowych”. Jednak na różnych stronach naszej witryny oferujemy możliwość odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, XING i YouTube. Jeśli klikniesz na odpowiednie logo lub nazwę mediów społecznościowych, zostaniesz przekierowany – za pośrednictwem odnośnika – do naszych odpowiednich profili.

Przed kliknięciem na logo lub odnośnik – co oznacza przekierowanie na stronę mediów społecznościowych – żadne Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane do sieci społecznościowych. Twoje dane osobowe mogą trafić do odpowiedniej sieci społecznościowej i być przez nią przetwarzane dopiero po kliknięciu na logo na naszej stronie i przekierowaniu na stronę sieci społecznościowej. Dane osobowe będą przetwarzane zwłaszcza, gdy jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych i gdy treść powiązana z Twoim kontem jest publikowana na sieciach społecznościowych. Ponadto dane, takie jak Twój adres IP, mogą być przetwarzane, nawet jeśli nie posiadasz konta w mediach społecznościowych. Nie możemy wpływać na dane logowania i procedury przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu logowania danych, celów przetwarzania i okresów przechowywania danych. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania zalogowanych danych przez odpowiednią sieć społecznościową. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie logowania danych i ich przetwarzania, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych odpowiedniej sieci. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje dotyczące Twoich praw w tym zakresie oraz opcje ochrony prywatności:

Twitter: twitter.com/de/privacy

Facebook: de-de.facebook.com/policy.php

Instagram: www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

YouTube: policies.google.com/privacy

Pinterest: policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Behance: adobe.com/privacy.html

II. Klienci i dostawcy

1. Przetwarzanie w celach umownych

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i dostawców, a także dane odpowiadającego im personelu (np. imię i dane kontaktowe osoby kontaktowej), jeżeli jest to konieczne w celu zawarcia, ustanowienia, wykonania i/lub rozwiązania transakcji z naszą firmą. Odpowiednią podstawą prawną dla tego jest artykuł 6 ustęp 1 punkt b RODO. Konieczne jest udostępnienie danych w celu negocjowania umowy, a Państwo są zobowiązani umownie do udostępnienia danych. Nie będą Państwo w stanie negocjować i/lub stosować jakiejkolwiek umowy bez udostępnienia danych. Po osiągnięciu celu (np. wykonania umowy), dane osobowe są blokowane przed dalszym przetwarzaniem i/lub usuwane, chyba że mamy prawo do dalszego przetwarzania na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (np. zgoda na przetwarzanie adresu e-mail w celu wysyłki naszego biuletynu), umowy, upoważnienia prawnych (np. upoważnienie do przesyłania Państwu reklamy dla „istniejących klientów”) lub na podstawie uzasadnionych interesów (np. przechowywanie w celu dochodzenia roszczeń). Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim w miarę potrzeb,

 • jest to konieczne w celu zawarcia, prowadzenia lub rozwiązania transakcji prawnych z naszą firmą (np. gdy dane są przekazywane dostawcy usług płatniczych/firmie kurierskiej w celu przetworzenia umowy z Państwem), (odniesienie do art. 6 ust. 1 pkt b RODO) lub
 • jeżeli dane te są potrzebne podwykonawcy lub agentom, których wyznaczyliśmy specjalnie w celu świadczenia ofert lub usług, o które Państwo prosili (tacy dostawcy mają prawo przetwarzać Państwa dane – o ile nie zostaną Państwo poinformowani inaczej – jedynie w zakresie koniecznym do świadczenia oferty lub usługi) lub
 • jeżeli wydano wykonawczą decyzję administracyjną (odniesienie do art. 6 ust. 1 pkt c RODO) lub
 • jeżeli wydano wykonawczy nakaz sądowy (odniesienie do art. 6 ust. 1 pkt c RODO) lub
 • jeżeli jesteśmy zobowiązani do tego prawem (odniesienie do art. 6 ust. 1 pkt c RODO), lub jeżeli
 • odpowiednie przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (odniesienie do art. 6 ust. 1 pkt d RODO), lub
 • jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania w interesie publicznym lub w przypadku obowiązku narzuconego przez organy władzy (odniesienie do art. 6 ust. 1 pkt e RODO), lub
 • jeżeli możemy skutecznie powołać się na nasze nadrzędne, uzasadnione interesy lub interesy stron trzecich w zakresie ujawnienia (odniesienie do art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane dalej osobom, firmom ani urzędom, chyba że wyraziłeś/aś ważną zgodę na takie przekazanie danych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. W ramach niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych w kontekście odpowiednich procedur przetwarzania, poinformujemy Cię o tożsamości odbiorców danych.

2. Online-Shop

2.1 Online-shop & Zapłata

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu przetwarzania Państwa zakupów internetowych (Państwa zamówienia i zwroty są obsługiwane za pośrednictwem naszych usług internetowych) oraz w celu wysyłania powiadomień dotyczących statusu dostawy lub informacji o ewentualnych problemach z dostawą Państwa produktów. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu przetwarzania Państwa płatności. Wykorzystujemy także Państwa dane do obsługi reklamacji i roszczeń gwarancyjnych dotyczących produktów. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu weryfikacji Państwa tożsamości, zapewnienia, że osiągnęli Państwo minimalny wiek prawny do dokonywania zakupów internetowych oraz dopasowania Państwa adresu do zewnętrznych partnerów. Staramy się oferować Państwu różne opcje płatności oraz przeprowadzamy analizy, aby określić, jakie metody płatności są dostępne dla Państwa, w tym analizy Państwa historii płatności i sprawdzanie zdolności kredytowej.

Jeśli zdecydują się Państwo zapłacić jednym z oferowanych przez nas dostawców usług płatności internetowych w trakcie procesu składania zamówienia, Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane tym dostawcom jako część wynikającego zamówienia. Przekazywane zazwyczaj dane osobowe to: imię, nazwisko, adres, adres IP, adres e-mail lub inne dane niezbędne do przetwarzania zamówienia, a także dane związane z usługą, takie jak rodzaj usługi, tożsamość odbiorcy, kwota faktury i procent podatku, informacje dotyczące faktury itp. Przekazanie to jest konieczne do świadczenia usługi z wybraną przez Państwa metodą płatności, w szczególności w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, administrowania płatności oraz zarządzania relacją z klientem. Należy jednak zauważyć, że dostawca usług płatności online może również ujawniać dane osobowe dostawcom usług, podwykonawcom lub innym powiązanym firmom w celu spełnienia obowiązków umownych Państwa zamówienia lub w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu dostawcy. W zależności od wybranej metody płatności, takiej jak faktura czy polecenie zapłaty, przekazane dostawcy dane osobowe mogą być przekazywane przez niego do agencji kredytowej. Przekazanie to ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej związanej z Państwa zamówieniem. W celu uzyskania informacji na temat zaangażowanych agencji kredytowych oraz ogólnie gromadzonych, przetwarzanych, przechowywanych i ujawnianych danych przez dostawców, prosimy zapoznać się z politykami prywatności dostawców.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przekazu danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO w celu realizacji wybranej przez Ciebie metody płatności, a także nasze prawnie uzasadnione interesy wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia łatwego i przyjaznego użytkownikowi procesu płatności. Ponadto, naszą podstawą prawną jest spełnienie umowy zakupu zawartej z Tobą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.

Odbiorca

Odbiorcą jest odpowiedni dostawca usług płatniczych, taki jak:

 • American Express Services Europe Ltd., Mastercard SA,
 • Visa Europe Services Inc.,
 • PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.,
 • Amazon Payments Europe s.c.a. (sekundär von Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL und Amazon Media EU SARL),
 • Stripe Inc. oder micropayment GmbH.

Dalsze informacje dotyczące odbiorców:

Transfer do krajów trzecich

W stosownych przypadkach może nastąpić przekazanie danych do państwa trzeciego.

Czas przetwarzania

Dane zostaną usunięte, gdy przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto, dane zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody lub żądania usunięcia danych osobowych.

2.2 Trusted Shops Trustbadge®

Opis i cel

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki lub widżetu Trustbadge® dostarczonego przez Trusted Shops. Trusted Shops jest obsługiwane przez Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, Niemcy, Telefon: 0221 – 77 53 66, Faks: 0221 – 77 53 6 89, Email: [email protected].

Za pomocą wtyczki lub widżetu Trustbadge® od Trusted Shops prezentujemy na naszej stronie internetowej podsumowanie naszego obecnego profilu na Trusted Shops. Dzięki temu możesz zobaczyć, jak inni użytkownicy nas ocenili i jaką pozycję zajmujemy na Trusted Shops. Dzięki integracji Trustbadge możesz łatwo znaleźć nasz profil, zdobyć więcej informacji o nas i również zostawić opinię.

Celem przetwarzania danych jest integracja podsumowania naszego profilu Trusted Shops na naszej stronie internetowej, w szczególności wyświetlanie naszego znaku zaufania Trusted Shops i ewentualnie zebranych opinii.

Wtyczka lub widżet Trusted Shops jest integrowany na naszej stronie internetowej za pomocą interfejsu („API”) do Trusted Shops przy użyciu JavaScript. Trustbadge wykorzystuje również pliki cookie.

Podczas dostępu do Trustbadge, serwer sieciowy automatycznie przechowuje plik dziennika serwera, który może zawierać Twój adres IP, ilość przesyłanych danych, datę i czas dostępu oraz dostawcę żądającego (dane dostępu), oraz dokumentuje dostęp. Dane dostępu nie są oceniane.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, zdecydujesz się korzystać z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub już zarejestrowałeś się do tego celu. W takich przypadkach obowiązuje umowa między Tobą a Trusted Shops.

Nie zbieramy żadnych danych podczas przeglądania Trustbadge.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania opisanych tutaj danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest prezentowanie odwiedzającym naszą stronę internetową naszego profilu i oceny w ramach Trusted Shops, aby zapewnić im początkowe wrażenie na temat naszej działalności. Ponadto, mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że odwiedzający naszą stronę internetową zostaną skierowani do naszego właściwego profilu, aby zapobiec dostępowi do fałszywych profili Trusted Shops o podobnej lub identycznej nazwie poprzez wyszukiwarki internetowe. Trusted Shops również ma uzasadniony interes w doskonaleniu swoich usług i ofert.

Odbiorca

W celu uzyskania informacji o innych potencjalnie używanych dostawcach usług przez Trusted Shops, prosimy zajrzeć na stronę:

https://shop.trustedshops.com/de/datenschutz

Przekazywanie do państw trzecich

W celu uzyskania informacji na temat potencjalnego przekazywania danych do państw trzecich przez Trusted Shops, prosimy zajrzeć na stronę:

https://shop.trustedshops.com/de/datenschutz

Okres przetwarzania danych

Według Trusted Shops, dane są automatycznie zastępowane nie później niż po upływie siedmiu dni od zakończenia wizyty na stronie internetowej.

Umowne lub prawne zobowiązanie do podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest ani wymagane prawnie, ani umownie, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie ma również obowiązku podawania danych osobowych. Jednak niepodanie takich danych może skutkować niemożnością korzystania z tej funkcji naszej strony internetowej lub niemożnością korzystania z niej w pełnym zakresie.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w Trusted Shops, prosimy odwiedzić stronę: https://shop.trustedshops.com/de/datenschutz

2.3 WooCommerce

Opis i cel

Przez naszą stronę internetową oferujemy produkty oraz pobieralne produkty do zakupu przy użyciu usługi WooCommerce. Po kliknięciu w jeden z naszych przycisków produktów, opuścisz naszą stronę i zostaniesz przekierowany na naszą indywidualną stronę sprzedaży. Usługę świadczy Automattic Inc., 60, 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorca

Odbiorcą jest Automattic Inc., 60, 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Przekazywanie do państw trzecich

Dane są przekazywane do USA.

Okres przechowywania danych

Dane będą usuwane, gdy przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto dane zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody lub żądania usunięcia danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Obowiązek umowny lub prawny

Nie ma obowiązku umownego ani prawnego przekazywania danych.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych za pośrednictwem linku: https://automattic.com/privacy/

3. Reklama dla istniejących klientów

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z adresów e-mail naszych klientów, które zostały ujawnione w ramach naszej relacji biznesowej, w zakresie prawnie dopuszczalnym, w celu wysyłki do Ciebie (w trakcie lub po złożeniu zamówienia) niektórych elementów zawartości wymienionych poniżej, chyba że już sprzeciwiłeś się takiemu przetwarzaniu Twojego adresu e-mail:

 • Informacje o produktach
 • Zaproszenia na wydarzenia, targi lub webinaria
 • Aktualności dotyczące Fido & Fluffy (fido-and-fluffy.com) ogólnie

Jeśli przekazywanie informacji elektronicznej jest konieczne do wykonania umowy (np. informacyjne wiadomości e-mail), przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Masz obowiązek umowny przekazania swoich danych. Jeśli nie podasz swoich danych, nie będzie możliwe przesyłanie informacji elektronicznych w ramach wykonania umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli przekazywanie informacji elektronicznej nie jest konieczne do wykonania umowy (np. informacyjne wiadomości e-mail), przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy w tym przetwarzaniu obejmują doskonalenie i optymalizację naszych usług, wysyłanie bezpośredniej reklamy oraz zapewnienie satysfakcji klienta. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu korzystania, ale nie później niż trzy lata po zakończeniu umowy. Chcielibyśmy poinformować, że możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu bezpośredniej reklamy i przetwarzaniu danych w celach marketingowych, nie ponosząc żadnych innych kosztów niż koszty przesyłki według stawek podstawowych. Masz ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu bez podawania powodów (art. 21 ust. 2 RODO). Aby skorzystać z tego prawa, możesz kliknąć w link rezygnacji w odpowiedniej wiadomości e-mail lub wysłać sprzeciw na podane w sekcji „Podmiot odpowiedzialny” dane kontaktowe.

III. Obecność w sieciach społecznościowych

1. Ogólne informacje

Utrzymujemy publicznie dostępne profile (zwane dalej „naszymi profilami”) na różnych portalach społecznościowych. Twoja wizyta na naszych profilach wiąże się z różnymi operacjami przetwarzania danych. Poniżej przedstawiamy przegląd danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy podczas Twojej wizyty na naszych profilach. Nie jesteś zobowiązany do udostępniania nam swoich danych osobowych. Jednakże, może to być konieczne dla pewnych funkcjonalności naszych profili na portalach społecznościowych. Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, niektóre z tych funkcjonalności mogą być niedostępne lub ograniczone.

Podczas wizyty na naszych profilach, Twoje dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i przechowywane nie tylko przez nas, ale również przez operatorów odpowiednich portali społecznościowych. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie posiadasz swojego profilu na danym portalu społecznościowym. Poszczególne operacje przetwarzania danych i ich zakres różnią się w zależności od operatora danego portalu społecznościowego i niekoniecznie są przez nas kontrolowane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbierania i przechowywania danych osobowych, a także charakteru, zakresu i celu ich wykorzystania przez operatora danego portalu społecznościowego, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniego operatora:

Facebook: Politykę prywatności dla portalu społecznościowego Facebook, prowadzonego przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

Instagram: Politykę prywatności dla portalu społecznościowego Instagram, prowadzonego przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388.

YouTube: Politykę prywatności dla portalu społecznościowego YouTube, prowadzonego przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Pinterest: Politykę prywatności dla portalu społecznościowego Pinterest, prowadzonego przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street Dublin 2, Irlandia, można znaleźć pod adresem policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Behance: Politykę prywatności dla portalu społecznościowego Behance, prowadzonego przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii, można znaleźć pod adresem https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Twitter: Politykę prywatności dla portalu społecznościowego Twitter, prowadzonego przez Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia, można znaleźć pod adresem https://twitter.com/de/privacy.

2. Reklama produktów i komunikacja z użytkownikami

Korzystanie z naszych profili służy celom reklamowym naszych produktów oraz komunikacji i zaangażowaniu z klientami. W ramach korzystania z naszych profili przetwarzamy dane osobowe, takie jak Twoje imię, zdjęcie profilowe oraz informacje, które podałeś za pomocą funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania i oceniania). Podstawą prawną działania naszych profili i przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest promowanie naszych produktów za pośrednictwem naszych profili oraz prowadzenie komunikacji z klientami.

Podczas odwiedzania naszych profili dane mogą być przetwarzane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Nie ma decyzji adekwatności wydanej przez Komisję Europejską w zakresie przekazywania danych do USA. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące potencjalnych przekazów danych do państwa trzeciego i odpowiedniej podstawy prawnej, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich sieci społecznościowych.

Nie mamy kontroli nad okresem przechowywania Twoich danych osobowych, które opublikowałeś na naszych profilach. Przechowujemy Twoje dane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub ograniczamy przetwarzanie w przypadku obowiązków prawnych dotyczących przechowywania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i okresu przechowywania, prosimy zapoznać się z powyższymi politykami prywatności sieci społecznościowych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Prawo sprzeciwu przysługuje, gdy istnieją powody wynikające z Twojej konkretnej sytuacji. Możesz zgłosić sprzeciw, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialny podmiot”.

Możesz w dowolnym momencie dostosować swoją zgodę na pliki cookie za pomocą poniższego przycisku: